AutoTurf modellerne

The AutoTurf Models

Die AutoTurf Modelle

Verdens første CE-godkendte landskabsrobot til autonom brug, der samtidig opnår professionel klippekvalitet og dermed giver tid til mere betydningsfuldt arbejde. The world's first CE-certified landscape robot for autonomous use, which also achieves professional cutting quality, freeing up time for more meaningful work. Der weltweit erste CE-zertifizierte Landschaftsroboter für den autonomen Einsatz, der auch eine professionelle Schnittqualität erreicht und so Zeit für bedeutungsvollere Arbeiten freisetzt.
image *Model vist med ekstraudstyr *Model shown with optional equipment *Modell mit Zusatzausstattung gezeigt

Den eneste professionelle robotplæneklipper

The Only Professional Robotic Lawnmower

Der einzige professionelle Rasenmähroboter

Vores industrielle robotplæneklipper er en CE-godkendt fuldautomatisk og 100% elektrisk løsning, der gør græsslåning problemfri. Med dens autonome drift kan den arbejde uden behov for overvågning, hvilket gør den til en ideel løsning for dem, der ønsker at spare tid og fokusere på andre vigtige opgaver. Plæneklipperens brugervenlige design gør den utroligt nem at bruge, og dens store allokering sparer tid og forbedrer økonomien. Det er en robot der giver professionel klippekvalitet, og samtidig til en overkommelig pris, hvilket gør det til et attraktivt valg for virksomheder i alle størrelser. Derudover er det et bæredygtigt valg, der hjælper med at reducere dit CO2-aftryk og forbedrer dit arbejdsmiljø ved at holde støjniveauerne lave. Med dens nemme transport kan den bruges på flere områder med lethed. Our industrial robotic lawnmower is a CE-approved fully automatic and 100% electric solution that makes mowing effortless. With its autonomous operation, it can work without the need for supervision, making it an ideal solution for those looking to save time and focus on other important tasks. The lawnmower's user-friendly design makes it incredibly easy to use, and its large allocation saves time and improves the economy. It is a robot that provides professional cutting quality, while also being affordable, making it an attractive choice for businesses of all sizes. Additionally, it is a sustainable choice that helps reduce your CO2 footprint and improves your work environment by keeping noise levels low. With its easy transport, it can be used across multiple areas with ease. Unser industrieller Rasenmähroboter ist eine CE-zugelassene vollautomatische und 100% elektrische Lösung, die das Mähen mühelos macht. Mit seinem autonomen Betrieb funktioniert er ohne Überwachung, was ihn zur idealen Lösung für diejenigen macht, die Zeit sparen und sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren möchten. Das benutzerfreundliche Design des Rasenmähers macht ihn unglaublich einfach zu bedienen, und sein großes Zuweisung spart Zeit und verbessert die Wirtschaftlichkeit. Es ist ein Roboter, der professionelle Schnittqualität liefert und gleichzeitig erschwinglich ist, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen jeder Größe macht. Darüber hinaus ist es eine nachhaltige Wahl, die hilft, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihre Arbeitsumgebung durch niedrige Geräuschpegel zu verbessern. Mit seinem einfachen Transport kann er mühelos in mehreren Bereichen eingesetzt werden.
Verdens største robot græsklipper The World's Largest Robotic Lawnmower Der weltweit größte Rasenmähroboter
image Den eneste robotklipper til det professionelle marked The only robotic mower for the professional market Der einzige Mähroboter für den professionellen Markt
image Køb eller Leje
- vi kan modregne dit gamle udstyr.
Purchase or Rent
- we can trade-in your old equipment.
Kauf oder Miete
- wir können Ihre alte Ausrüstung in Zahlung nehmen.
image 100% elektrisk
5-8 timers kørsel pr. opladning.
(Basispakke - kan opgraderes)
100% Electric
5-8 hours of operation per charge.
(Basic package - can be upgraded)
100% Elektrisch
5-8 Stunden Betrieb pro Ladung.
(Basispaket - kann aufgerüstet werden)
image Ekstrem kapacitet med
op til 2.5 Ha/timen.
Extreme capacity with
up to 2.5 Ha/hour.
Extreme Kapazität mit
bis zu 2,5 Ha/Stunde.
image - Rotor klippere
- Svæve/skyggeklip
- Kunstgræsbørster
- Cylinderklippere
- Rotor mowers
- Hover/shadow cutting
- Artificial grass brushes
- Cylinder mowers
- Rotormäher
- Schweben/Schattenmähen
- Kunstrasenbürsten
- Zylindermäher
image Håndterer alt fra:
- Udfordrende arealer og terræner
- Muldskud, kviste og fugtigt underlag mv.
Handles everything from:
- Challenging areas and terrains
- Molehills, twigs, and damp substrates, etc.
Bewältigt alles von:
- Herausfordernde Flächen und Gelände
- Maulwurfhügel, Zweige und feuchte Untergründe usw.

Vektor Dynamics hjælper dig til at finde den bedste anskaffelsesløsning

Vektor Dynamics helps you find the best procurement solution

Vektor Dynamics hilft Ihnen, die beste Beschaffungslösung zu finden

Vi har flere forksllige muligheder for at du får adgang til en Re-Machine

We have several different options to give you access to a Re-Machine

Wir haben mehrere verschiedene Optionen, um Ihnen Zugang zu einer Re-Maschine zu geben

Om det skal være din egen for altid, i en periode eller vi bare skal varetage opgaven, så har vi en løsning til dig.

Whether it's to be your own forever, for a period, or we just take care of the task, we have a solution for you.

Ob es für immer Ihr Eigen sein soll, für eine Zeit oder wir einfach die Aufgabe übernehmen, wir haben eine Lösung für Sie.

Anskaffelsesmetoder

Acquisition Methods

Beschaffungsmethoden

Køb Buy Kauf
Din helt egen Your very own Ihr ganz eigener
✔ Fuld ejerskab af maskinen ✔ Full ownership of the machine ✔ Vollständiges Eigentum an der Maschine ✔ Mulighed for tilkøb af service aftale ✔ Option to purchase a service agreement ✔ Option zum Kauf eines Servicevertrags ✔ Ingen efterfølgende regninger ✔ No subsequent bills ✔ Keine nachfolgenden Rechnungen ✔ Fuld garanti ✔ Full warranty ✔ Volle Garantie
Lej Rent Mieten
Kvartals betaling Quarterly payment Vierteljährliche Zahlung
✔ Spred betalingen ud ✔ Spread out the payment ✔ Verteilen Sie die Zahlung ✔ Fuld service inkluderet ✔ Full service included ✔ Vollservice inbegriffen ✔ Altid adgang til brug ✔ Always access to use ✔ Immer Zugang zur Nutzung ✔ Tryghedsaftale
Enterprise Enterprise Unternehmen
Franchise Concept
Vi varetager opgaven We take care of the task Wir übernehmen die Aufgabe
✔ Vi kommer til dig ✔ We come to you ✔ Wir kommen zu Ihnen ✔ Du slipper for arbejdet ✔ You are free from the work ✔ Sie sind von der Arbeit befreit ✔ Foretages af erfarne piloter ✔ Conducted by experienced pilots ✔ Durchgeführt von erfahrenen Piloten ✔ Maskine er liciteret af os eller partnere ✔ Machine is tendered by us or partners ✔ Maschine wird von uns oder Partnern ausgeschrieben ✔ Altid tilgængeligt ✔ Always available ✔ Immer verfügbar
Service Service Dienstleistung
Teknisk service til din maskine Technical service for your machine Technischer Service für Ihre Maschine
✔ Altid fuld funktionsdygtighed ✔ Always full functionality ✔ Immer volle Funktionsfähigkeit ✔ Løbende opdatering af software ✔ Continuous software updates ✔ Kontinuierliche Software-Updates ✔ Forskellige service niveauer ✔ Various service levels ✔ Verschiedene Serviceniveaus
Tre-delt klippebord
Med tre passivt justerede klippeborde, kan Premium modellen stadig klare store hældninger, trods dens størrelse. Three-Part Cutting Deck With three passively adjusted cutting decks, the Premium model can still handle large slopes, despite its size. Dreiteiliges Mähdeck Mit drei passiv angepassten Mähdecks kann das Premium-Modell trotz seiner Größe große Steigungen bewältigen.
Kapacitet op til 2.5 ha/timen
Med en kontinuerlig tophastighed på 12 km/t, og hele fem klippehoveder, opnås en uovertruffen kapacitet Capacity up to 2.5 ha/hour With a continuous top speed of 12 km/h, and a total of five cutting heads, an unrivaled capacity is achieved Kapazität bis zu 2,5 ha/Stunde Mit einer kontinuierlichen Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h und insgesamt fünf Schneidköpfen wird eine unübertroffene Kapazität erreicht
Centimeter præcision med GPS/RTK
Ved brug af GPS korrektionssignaler, kan AutoTurf opnå ekstremt høj præcision der både gavner sikkerhed såvel som nøjagtighed. Centimeter Precision with GPS/RTK Using GPS correction signals, AutoTurf can achieve extremely high precision that benefits both safety and accuracy. Zentimetergenauigkeit mit GPS/RTK Durch die Verwendung von GPS-Korrektursignalen kann AutoTurf eine extrem hohe Präzision erreichen, die sowohl der Sicherheit als auch der Genauigkeit zugutekommt.
Nem konfigurering af nye missioner
Med AutoTurf's intuitive webbaserede brugergrænseflade kan du nemt og hurtigt oprette nye missioner og konfigurere sikkerhedsområder. Easy Configuration of New Missions With AutoTurf's intuitive web-based user interface, you can easily and quickly create new missions Einfache Konfiguration neuer Missionen Mit der intuitiven webbasierten Benutzeroberfläche von AutoTurf können Sie einfach und schnell neue Missionen erstellen
Læs mere Learn more Erfahren Sie mehr arrow-right-circle-outline
image
Book demo